Generalforsamling 2018 - Referat

Referat af generalforsamling i Erhvervsbiavlerne d. 17. feb 2018

Der var mødt 16 stemmeberettigede medlemmer op og en ledsager.

Ad 1 Dirigent: Carsten W Hansen

Ad 2 Stemmetællere –Søren Perby, Frits Christensen og Niels Bak.

Ad 3 Bestyrelsens beretning

Året 2017 har været præget af gennemførelsen af foreningens projekt i regi af det nationale Biavlsprogram. Der har været afholdt 3 symposier i bestøvning, regnskab og biernes sygdomme. Bestyrelsen har været overordentligt tilfreds med afviklingen af disse. De har været på et højt fagligt niveau som vi har ønsket.

De har været afholdt i en rigtig god stemning. Bestyrelsen har udelukkende modtaget positiv respons omkring symposierne.

Desuden har Biavlsprogrammet gennemført en ekskursion til Tyskland – igen her har der været tale om et højt fagligt niveau og bestyrelsen har modtaget rigtigt gode tilbagemeldinger for ekskursionen.

Jeg vil gerne sigt tak til Carsten for planlægningen af disse aktiviteter – og så er det nok også på sin plads at takke Henrik for at træde til med så kort varsel og redde bestøvningssymposiet.

Sidste år var der 34 medlemmer, i år er der 3 flere. vi er nu 37 medlemmer. Vi har dermed indfriet vores mål om medlemstilgang for året – hvilket vi er tilfredse med.

Lars Egelunn lagde i sommer hus og grill til et godt sommerarrangement. Det var en god eftermiddag, hvor vi hørte om blandt andet biavl på New Zealand.

Så hvis vi ser på foreningen interne forhold – så har bestyrelsen været meget tilfredse med det forgangne år.

Foreningen har et godt samarbejde med de andre foreninger. Det er jeg sikker på også skyldes, at vi har holdt aktiviteterne i projektet åbent for alle biavlere – uanset foreningstilhørsforhold. Vi skal senere på generalforsamlingen snakke om en mulighed for fremtidigt samarbejde, som jeg bakker op om. Denne mulighed er opstået på grund af den styrkede dialog mellem foreningerne – og altså ultimativt på grund af vores projekt. 

I forhold til foreningens omgivelser, så har der været en del aktivitet. 

Økologireglerne. Her har vi siddet med ved bordet – og der er blevet lyttet til os. Men vi må bare konstatere, at reglerne ikke er gode for erhvervet. Vi skal senere ind på emnet, så jeg vil ikke gå for meget i dybden med det, men alligevel.

Vi påpeger, at det er meget vigtigt, at vi får styr på økohonningen – da denne honning går direkte ind og konkurrerer med vores egen kvalitetshonning.

Bestøverportalen. Her oplever jeg, at vi har været med til at få myndighederne til at udvikle siden. Portalen udvikles med DBF som den primære samarbejdspartner. Det er fint – men nok lidt uheldigt, da det jo er vores medlemmer, der er de primære leverandører af bestøvning. Vi kommer ind på emnet senere, så jeg går ikke for meget i dybden med det, men...

...Vi skal fremover til at være bedre til at understrege forskellen på en hobbydrevet forening og en erhvervsforening. Det er en stor opgave, men vi skal jo starte med i bedste venskabelighed at påpege foreningernes forskelle og forskellige styrker og svagheder.

Bestyrelsen (Henrik og Torben) har været inviteret med til at sætte rammerne for det næste biavlsprogram. Vi har bedt Binævnet om at komme med i processen – og nu er vi med. Henrik og jeg har været til møde i Kbh – og vi har netop modtaget udkast som vi skal have forholdt os til. Vi har prøvet at få ørenlyd for at de projekter blev prioriteret, som direkte ville gavne biavlen.

Vi ser desværre, at der stadig er en betydelig import af udenlandske bier til bestøvning. Vi har stort fokus på dette, men det er ikke et nemt område. Dette skyldes muligvis uklare regler, manglende håndhævning og manglende forståelse for problemerne. Jeg tror, at et af vores midler til at imødegå problemet bliver den nye bestøverportal, hvor vi får mulighed for at kommunikere mere direkte mellem biavlere og landmænd. Derfor havde jeg gerne set, at EB havde fået en større rolle i dette arbejde. 

Vi har – særligt i år - set problemer med pesticider i honningen. Problemet skyldes primært, at man har fået bedre analysemetoder. Dermed er man begyndt at spore disse stoffer. Da man ikke tidligere har kunnet spore stofferne, så har der ikke været fastsat grænseværdier. Så bliver det et problem – bare man finder noget.

Der er udviklet nogle sprøjtemidler, som skulle kunne afhjælpe problemet.. Matrigon som er hovedproblemet afløses af et nyt middel der bruges længe inden blomstring.

Der arbejdes på at lave grænseværdier, så der igen bliver skabt rimelige produktionsvilkår.

Man vil informere landmændene, så de får bedre mulighed for at sprøjte mere hensigtsmæssigt.

Vi tror – og håber – at problemer reduceres, når der kommer grænseværdier – og nye sprøjtemidler og når landmændene får info om sprøjtereglerne.

Binævnet. På mødet den 25. oktober fratrådte formanden for Binævnet, Peter Esbjerg, ligesom Asger Søgaard fratrådte. Det er svært at sige, hvad der skal kommer ud af det. Der er endnu ikke fundet ny formand.

VI har desværre set en masse snak om konkurrencen mellem vilde bier og honningbierne. Den vilde bi har fået sin redningsmand i ”Plan Bi”. Debatten virker meget følelsesladet, meget ”save the World agtig” og meget lidt faglig. Jeg læste et indlæg i information, hvor skribenten brugte meget tid på at bekymre sig over, at de nye økologiregler ville betyde, at de danske naturområder ville blive oversvømmet af bier – og dermed udslette de vilde bier. Altså, hvad skal man sige – de nye økologiregler. Jeg havde sådan en lyst til at skrive et indlæg, hvor jeg ville oplyse, at de nye økoregler ville afvikle biavlen i Danmark snarere end udvikle den… 

Vi er endnu ikke gået ind i debatten. Men jeg tænker, at vi i det kommende år kommer til at blive en mere aktiv medspiller på området.

Foreningens hjemmeside har desværre ikke set sin mest aktuelle version igennem det sidste år. Det skal jeg som formand være den første til at beklage. Men dette skal ikke forplumre, at vi har haft gode aktiviteter i foreningen i det sidste år – vi har oplevet medlemsfremgang – vi har et rigtigt godt samarbejde med de andre foreninger – og vi bliver set som en seriøs samarbejdspartner i forhold til myndighederne. Så alt i alt, så er jeg faktisk helt godt tilfreds med det år der er gået. På denne tone - som snarere er i dur end i mol - vil jeg afslutte bestyrelsens beretning.

Generalforsamlingen godkendte beretningen.

Ad 4.

Honningafsætning 2017/2018

Honningprisen har udviklet sig meget positivt i de senere år. Det er klart, at en stor del af denne prisstigning skyldes de små honningudbytter. Det er ren markedslogik.

Jeg vurderer imidlertid, at det også er lykkedes for EB at bidrage til at trække prisen op. Vi har formået at forhandle bredt med flere mulige opkøbere, og vi har afsat til forskellige opkøbere. Derved har vi kunnet skaffe afregningspriser, som afsætningsgruppen er tilfredse med. Som jeg er orienteret, så er det lykkedes os at skaffe de højeste afregningspriser i markedet igen i år.

Stor tak til honninggruppen for at sikre de gode priser.

Markedet for afsætning af honning i stor emballage har udviklet sig markant i de senere år. Tidligere kunne EB afsætte medlemmernes honning samlet – og vi var derfor en stærk samarbejdspartner, som grossisterne ikke kunne se udenom. Vi står ikke længere samlet i denne forhandling, da flere medlemmer nu vælger at afsætte sin honning selv. Vi har snakket om dette før – så det skal jeg ikke trætte jer med.

Men spredningen af producentleddet stiller opkøberne stærkere. Det kan vi jo også nu, hvor der jo ikke sker ensartet afregning – den enkelte får den pris, som han kan forhandle sig til. Jeg har hørt priser fra flere biavlere, og de har varieret noget.

For at fastholde noget af den styrke, som vi havde da vi afsatte samlet – så mener jeg, at det er vigtigt, at vi fortsætter med at være fleksible og fortsætter med at finde nye afsætnings kanaler. Jeg er fortrøstningsfuld med, at honninggruppen vil gøre dette fremover også, så vi også i de kommende år kan afsætte medlemmernes honning til gode priser.

Ad 5 Politiske ståsted.

Økologisk Biavl. Henrik gennemgik sporadisk reglerne og konkluderede at det vist ikke var relevant for erhvervsbiavlere at kigge ret meget til denne produktion. Vi følger udviklingen på området og arbejder for at gøre reglerne nemmer at arbejde indenfor.

Målsætningen om 300 avlere indfries sikkert ikke – vi håber, at den manglende indfrielse kan give et vindue til at få kigget på reglerne igen.

Bestøvningsportal. Henrik gennemgik kort bestøvnings portalen, forløbet og hvad der er lavet indtil

Som en del af biavl strategien 2016-2019 var der afsat penge til udvikling af dette.

Ønsket er opstået som følge af problemer for landmændene at finde bier til bestøvning og fordi mange biavlere tror at det er lykken at køre bier på bestøvning.

Det bygger på resterne af en portal eller dating side for biavlere og økologer, som aldrig er blevet brugt ret meget. Den udbygges med en hel del fagligt stof, der henvender sig både til landmænd og biavlere.

Det er Lise Hansted KU der står for de faglige artikler.

Desuden er, bestøver kontrakten blevet set igennem af en advokat og vi fik indføjet et afsnit om landmandens ansvar for skader på bimaterielet. (der er en del som har svært ved at håndtere store maskiner). Vi følger arbejdet og opfordrer de af vores medlemmer der vil på bestøvning til at få registeret sig.

Udenlandsk bestøvning, Søren fortalte at der ikke er styr på de bier der kommer over grænsen fra Tyskland. Der er en lang række formelle regler som ikke bliver overholdt, bl.a. skal de tyske biavlere være registeret som eksportører for at få deres bier ud af Danmark igen.

Vi har i binævnet bedt om en orientering af reglerne så der bliver muligt at diskuterer på et højere niveau.

Vi prøver at arbejde for at reglerne for flytning af bier over landegrænser overholdes.

Bestøvningsportal. Burde kunne hjælpe på dette da det så burde være nemmere at finde bier til bestøvning

Der overvejes anmeldelse til Politiet - fordi Fødevarestyrelsen ikke tager affære.

Der var udarbejdet et forslag til Pressemeddelelse – den blev godkendt af generalforsamlingen. Men lidt småjusteringer.

Medlemshvervning her blev der opfordret til at alle kigger i deres kreds af biavlskollegaer, og opfordrer dem der vil noget mere med deres biavl til at melde sig ind. Dorthe Rasmussen fortalte om hendes oplevelse, at blive taget imod med åbne arme og folk der interesseret spurgte ind til hendes bedrift og fremtidsplaner. Ikke noget med at skulle retfærdiggøre hvad hun ville med så mange bier og at det nok alligevel gik galt.

Biavlsprogrammet 2016 – 2019 Carsten W Hansen gennemgik kort de aktiviteter som der har været i projektet . han var glad for at der havde været god opbakning til symposierne, at der havde været en bred gruppe af indledere og deltagere.

Projekter 2019-2022. Vi prøver at samarbejde med de andre organisationer til næste ansøgningsrunde, når der skal søges nye projekter. Bestyrelsen ser muligheder i at skabe et tættere samarbejde - Hvad er generalforsamlingens holdning til dette? Indstillingen var at det ikke måtte betyde at det faglige niveau blev sænket!

Vi arbejder på at lave et projekt i forlængelse af det som kører nu. Der fremkom ikke andre forslag til projekter.

Har generalforsamlingen forslag til områder, som bestyrelsen skal arbejde for. Heller ikke her var der nogen nye gode ideer

Målet er Hjemmesiden bliver opdateret noget mere end i tidligere år.

Aktiviteter 2018. Bestyrelsen mener, at der er nok aktivitet i foreningen med projekt. Vi lægger ikke op til nye aktiviteter.

Der blev afholdt en god grilldag hos Lars Egelunn i 2017. Hvis nogen vil lægge hus til i år, så vil foreningen gerne betale for maden.

Honninggruppen. Gruppen består af medlemmer, som ønsker at sælge honning igennem EB. Alle, som ønsker at medvirke i dette arbejde er velkomne. For nuværende består gruppen af Carsten W hansen, Søren Perby, Klaus Frandsen og Torben Stømgaard, ingen andre udtrykte interesse for at deltage.

Ad 6 Regnskab

Søren Perby gennemgik regnskabet.

Det udviser et underskud, efter af de resterende etiketter nu er blevet afskrevet fuldstændigt.

Budgettet blev fremlagt med et mindre overskud.

Begge dele blev godkendt.

Budgettet krævede at kontingentet på de nuværende 1500 kr blev fastholdt.

Ad 7 Der er ikke indkommet forslag.

Ad 8 Claus Frandsen blev nyvalgt, og Lars Egelunn blev genvalgt til bestyrelsen.

Keld Erik jørgensen blev valgt som suppleant.

Ad 10 punktet udgik, da Claus Lap er valgt for 2 år frem til 2019.

Ad 11 under evt takkede formanden de afgående medlemmer for et godt samarbejde i bestyrelsen.

 

Dirigenten takkede for god ro og orden

Referat Henrik Kjelkvist.